Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu jest m.in. rozwijanie i wspieranie wcześniej zdiagnozowanych problemów, zainteresowań i uzdolnień uczniów, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych i kompetencji niezbędnych do życia w XXI wieku w społeczeństwie informacyjnym poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych z uwzględnieniem ICT.

Projekt zakończony